Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

TEI Chalkidas-news-download the pdf

Το ΤΕΙ Χαλκίδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τον Εξοπλισμό Σπουδαστηρίου του ΤΕΙ
Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον Εξοπλισμό Σπουδαστηρίου του ΤΕΙ Χαλκίδας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ (192,000.00 €), χωρίς το ΦΠΑ ήτοι διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων και εκατόν εξήντα ΕΥΡΩ (236,160.00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.